YES Application

ทุนพิเศษประเทศอิตาลี (เต็มจำนวน) และทุนสมทบรุ่น 36


   ข้าพเจ้าได้อ่านทำความเข้าใจ และขอยืนยันข้อมูลที่ได้กรอกในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง
(สำหรับสมัครสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนYES)