YES Application

ทุน "ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES" รุ่น 29/37

หมายเหตุ: - นักเรียนสามารถเลือกสมัครสอบชิงทุนฟรีได้เฉพาะ โครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา" เท่านั้น / สนามสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกตามความเหมาะสมในการจัดการบริหาร รายละเอียดเป็นไปตามประกาศฯ


  ข้าพเจ้ายอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (อ่านที่นี่) และขอยืนยันข้อมูลที่ได้กรอกในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง
(สำหรับสมัครสอบทุน "ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES")

YES Thailand / Privacy policy